Term of Service

    เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ทำขึ้นเพื่อใช้กับการเยี่ยมชมและ/หรือ ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ www.hydroponicthailand.com ที่ดำเนินการโดยบริษัท เพเซอร์ โกรว์ จำกัด ซึ่งตกลงให้บริการกับท่านลูกค้า (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาอ่านข้อตกลงต่อไปนี้ ทันทีที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือเป็นการยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดการใช้งานบริษัท เพเซอร์ โกรว์ จำกัดและผู้ใช้งานเว็บไซต์

ข้อมูลสินค้าต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์

บริษัท เพเซอร์ โกรว์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือยุติการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ข้อมูลและองค์ประกอบใดๆ บนเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและความรู้แก่ผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชักจูง ชี้แนะเพื่อผลทางการค้าแต่อย่างใด หากท่านพบข้อผิดพลาดหรือการขาดตกบกพร่องของข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาแจ้งให้เราทราบ

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัท เพเซอร์ โกรว์ จำกัด ถือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อ สัญลักษณ์และสัญลักษณ์การให้บริการส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่นับเป็นการอนุญาตหรือให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เพเซอร์ โกรว์ จำกัด

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของ บริษัท เพเซอร์ โกรว์ จำกัด อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ แต่อย่างไรก็ตาม ลิงค์เหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของ hydroponicthailand.com และบริษัทฯ มิได้เป็นผู้รับรองเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์หรือช่องทางโซเชียลมีเดียเหล่านั้น