Privacy Policy

บริษัท เพเซอร์ โกรว์ จำกัด ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งเป็น

  • ลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ และสินค้าของบริษัท ทั้งที่เป็น ผู้ที่เคยเป็นลูกค้า ลูกค้าปัจจุบัน และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต
  • บริษัท ห้างร้าน ตัวแทนจำหน่าย และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรของบริษัท ห้างร้าน ตัวแทนจำหน่าย (รวมเรียก ลูกค้าองค์กร)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว“) ใช้กับผลิตภัณฑ์ และสินค้าของบริษัทที่จัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีก เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ตัวแทนจำหน่าย ช่องทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางติดต่อออนไลน์ การลงทะเบียนรับสินค้า และ/หรือ บริการต่าง ๆ และช่องทางอื่น ๆ ซึ่งบริษัทได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการนั้น ๆ ตามที่เกี่ยวข้องกับท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ลูกค้าและผู้ใช้งานเว็บไซต์ hydroponicthailand.com ทราบถึงการดำเนินงาน ในการจัดเก็บ การใช้ข้อมูล การรักษาความลับ และการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไปตามช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์ hydroponicthailand.com  เพื่อค้นหาสินค้าหรือกิจกรรมต่างๆ ได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวใดๆ ทางบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของลูกค้าในลักษณะไม่ระบุตัวตนในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่จัดเก็บนั้นรวมถึงข้อมูลที่ลูกค้าเปิดเผย เช่น ข้อมูลส่วนตัวที่ลูกค้ากรอกผ่านฟอร์มใดๆบนหน้าเว็บไซต์, อีเมล ไอดีไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

ข้อมูลที่จัดเก็บมานั้น นำมาเพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ วิเคราะห์ตลาด พัฒนาสินค้าและการขาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ติดตามผล หรือใช้ในกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสียหายและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เราจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวไว้ดังนี้

  1. ดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟท์แวร์ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย
  2. กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัทฯ อย่างชัดเจน