Shipping Policy

  1. ทางบริษัทฯจะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยจากลูกค้าแล้วเท่านั้น
  2. บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินภายใน 14.00น. ทางบริษัทฯจะจัดส่งสินค้าในวันเดียวกัน ส่วนรายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินหลัง 14.00น. จะทำการจัดส่งสินค้าในวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้หากไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นๆได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป หรือตามที่ตกลงกับทางผู้ซื้อ
  3. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งยืนยันการจัดส่งสินค้า พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขการตรวจสอบสถานะสินค้า (tracking number) ให้ท่านทราบ
  4. ช่องทางการจัดส่งสินค้า ได้แก่
    • บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน J&T Express  หรือตามที่ทางบริษัทฯได้ตกลงกับผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อย โดยใช้เวลาในการจัดส่งสินค้า 1-5 วันทำการ
    • บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะเขตกรุงเทพฯด้วยรถของบริษัทฯ ตามที่ทางบริษัทฯได้ตกลงกับผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อย
  1.