Refund Policy

เมื่อได้รับพัสดุสินค้า โปรดถ่ายวีดีโอคลิปการเปิดกล่องพัสดุไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานกรณีขอเคลมสินค้าและแจ้งเคลมสินค้าภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

เงื่อนไขการเปิดกล่องพัสดุ ขั้นตอนการเปิดกล่องพัสดุสินค้าทุกกล่อง ลูกค้าจะต้องถ่ายวีดีโอคลิปตั้งแต่เริ่มแกะเทปกาวที่ติดกล่องไปจนถึงการหยิบสินค้า(ทุกชิ้น) ออกมาจากกล่องและตรวจดูความเรียบร้อย (วีดีโอมีความชัดเจนและจบภายในคลิปเดียว ไม่มีการหันมุมกล้องไปในทิศทางอื่นนอกจากกล่องและตัวสินค้า) เพื่อเป็นหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ว่าสินค้านั้นเกิดความเสียหาย ผิดพลาดอันมาจากขั้นตอนการจัดส่งของทางบริษัทซึ่งกรณีนี้ลูกค้าจะสามารถเคลมสินค้ากับเราเพื่อขอเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินตามจำนวนสินค้าที่แจ้งเคลม

สำหรับหลักฐานอื่นๆ เช่น รูปภาพ วีดีโอคลิปที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแกะกล่องพัสดุแล้ว หรือวีดีโอคลิปที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น ทาง Hydroponic จะไม่สามารถรับเคลมสินค้าให้ได้

ลูกค้าสามารถเคลมสินค้าได้ใน 3 กรณี

  1. ได้รับสินค้าไม่ครบ
  2. สินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
  3. สินค้าเกิดความชำรุดเสียหาย

***หากลูกค้าไม่มีการแจ้งเคลมสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าการสั่งซื้อนี้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ในภายหลังได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบการเคลมสินค้าทุกรายการ

      ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 02-942-3652 ต่อ 102 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.30-17.30 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์